การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในวันที่ 19/04/2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 25/04/67 02/05/67
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 25/04/67 25/04/67
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 15/03/67 15/03/67
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถูือหุ้นประจำปี 2567 14/12/66 14/12/66
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ 14/12/66 14/12/66
แบบเสนอชื่อบุคคลเพี่อเข้ารับการเลือกตั้ง 14/12/66 14/12/66
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 67 (VL) (แบบฟอร์ม 1) 14/12/66 14/12/66