การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ในวันที่ 18/04/2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 24/04/66 24/04/66
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 08/03/66 08/03/66
แจ้งมติกรรมการปันผล AGM 2566 23/02/66 23/02/66
การเสนอวาระการประชุมสามญัผ้ถูือห้นุประจำปี 2566 31/10/65 31/10/65
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือเสนอวาระการประชุม 31/10/65 31/10/65
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม VL แบบฟอร์มที่ 1 31/10/65 31/10/65
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ VL แบบฟอร์มที่ 2 และ 3 31/10/65 31/10/65