การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 22/04/65 22/04/65
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 01/04/65 01/04/65
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 02/03/65 02/03/65
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 02/03/65 02/03/65
แจ้งมติกรรมการปันผล AGM 2565 24/02/65 24/02/65
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือเสนอวาระการประชุม 04/11/64 04/11/64
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม VL แบบฟอร์มที่ 1 04/11/64 04/11/64
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ VL แบบฟอร์มที่ 2 และ 3 04/11/64 04/11/64