CAREER

Want to work with us?

Please feel free to contact us at :

สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานใหญ่ แยกอโศก-เพชรบุรี

(บริษัทอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบุรี ประตูทางออก 3)

JOB DETAILS

The position that we needed.

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาอย่างน้อย 1 เข็ม พร้อมหลักฐานการฉีดวัคซีน และมีผลตรวจ ATK อย่างน้อย 72 ชั่วโมงหรือก่อนเข้าบริษัทฯ 3 วัน

Marine Superintendent

1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่าหรือโรงเรียนนายเรือและถือประกาศนียบัตรนายเรือ หรือต้นเรือเดินเรือระหว่างประเทศอายุ ระหว่าง 26-50 ปี

คุณสมบัติ

 1. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง พูด อ่าน และเขียน
 2. มีความคุ้นเคยและเข้าใจในระบบการจัดการความปลอดภัยบนเรือเป็นอย่างดี
 3. ผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบ ISM และระบบการตรวจสอบภายใน
 4. ถือประกาศนียบัตรนายเรือหรือต้นเรือ
 5. ผ่านการทำงานบนเรือบรรทุกน้ำมัน และเคมี
 6. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเดินเรือ การทรงตัวของเรือ ตลอดจนอัตราการบรรทุกสินค้า
 7. รู้และเข้าใจในระบบการติดต่อสื่อสาร เครื่องสื่อสาร
 8. รู้และเข้าใจในระบบอุปกรณ์ความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ประสบการณ์

 1. ผ่านงานในตำแหน่งนายเรือหรือต้นเรือเดินเรือระหว่างประเทศ 1-3 ปี
 2. ผ่านการทำหน้าที่นายเรือเดินเรือใกล้ฝั่งหรือนายเรือในประเทศ 2-3 ปี
 3. ผ่านการทำหน้าที่ในตำแหน่งต้นต้นเรือเดินเรือใกล้ฝั่งหรือระหว่างประเทศ 3-5 ปี
 4. เคยผ่านงานด้านในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการด้านเรือบรรทุกน้ำมันหรือด้านเซตี้ อย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

Assistance Human Resource Manager

1 ตำแหน่ง

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบริหารงานบุคคล หรือ จบจากศูนย์ฝึกพรณิชย์นาวีกรมเจ้าท่าหรือโรงเรียนนายเรือสาขาการเดินเรือ ถือประกาศนียบัตรนายเรือ/ต้นเรือหรือสาขาเครื่องกลเรือถือประกาศนียบัตรต้นกลเรือ/รองต้นกลเรือ

คุณสมบัติ

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง 35-50 ปี
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้ง พูด อ่าน เขียน
 3. มีความคุ้นเคยและเข้าใจในระบบการจัดการความปลอดภัยเรือเป็นอย่างดี
 4. ผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบ ISM และระบบการตรวจสอบภายใน
 5. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำงานบนเรือ
 6. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการคนลงเรือ และขบวนการคัดเลือก
 7. รู้และเข้าใจในเรื่องของกฎหมายแรงงาน สวัสดิการสังคม กฎหมายที่เกี่ยวกับคนประจำเรือ
 8. ขยัน อดทน ทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันสูงได้
 9. เคยผ่านงานเรือในตำแหน่งนายเรือ/ต้นเรือ หรือต้นกลเรือ/รองต้นกลเรือ หรือ เคยผ่านงานในตำแหน่งผู้ช่วยหรือระดับผู้จัดการฝ่ายบุคคลอย่างน้อย 2 ปี (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

นายเรือ

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ นายเรือใกล้ฝั่ง 500-3000 ตันกรอส
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

ต้นเรือ

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ ต้นเรือใกล้ฝั่ง 500-3000 ตันกรอส
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ

4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ขั้นต่ำ นายประจำเรือใกล้ฝั่ง 500-3000 ตันกรอส
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COE ADV.OIL หรือ COE ADV OIL&CHEMICAL
 4. มี COE/COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

นายท้าย

8 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ / นายท้ายชั้น 2 (ตั๋วแผ่น)
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COP BASIC OIL&CHEMICAL
 4. มี COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

ช่างน้ำมัน

4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล / คนใช้เครื่องจักรยนต์ (ตั๋วแผ่น)
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COP BASIC OIL&CHEMICAL
 4. มี COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด

คนครัว

5 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 1. ถือประกาศนียบัตร SHIP'S COOK
 2. ผ่านอบรมหลักสูตรต่างๆตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า หรือตามข้อกำหนด STCW 2010
 3. มี COP BASIC OIL&CHEMICAL
 4. มี COP ครบตามตำแหน่งที่ STCW 2010 กำหนด