การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ลงวันที่ 15/03/2567

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)