วี.แอล. ส่งต่อขวดพลาสติก ขยะพลาสติก "เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน"

ลงวันที่ 01/06/2566

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 วี.แอล. ส่งต่อขวดพลาสติก ขยะพลาสติก "เพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน" นำไปทอเป็นผ้าไตร และผลิตภัณฑ์รีไซเคิล โดยขวดพลาสติก 1 ขวดใช้เวลา 450 ปี ในการย่อยสลาย หากรีไซเคิลขวดพลาสติก 15 ขวด ก็จะสามารถทอเป็นผ้าไตรจีวรได้ 1 ผืน วี.แอล. ส่งเสริมให้พนักงานเก็บรวมรวมขวดพลาสติกและขยะจากพลาสติกเป็นระยะ เวลา 4 เดือน ได้เป็นจำนวนรวม 901 ขวด สามารถผลิตจีวรได้ถึง 60 ผืน ส่งเสริมการลดขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)