การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

ลงวันที่ 09/03/2566

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)