DAY OF THE SEAFARER THAILAND 2022

ลงวันที่ 24/06/2565

งานคนประจำเรือ ประจำปี พ.ศ. 2565

บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ “VL” เข้าร่วมกิจกรรมวันชาวเรือสากล “DAY OF THE SEAFARER THAILAND 2022”โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ

ข้อมูลจาก
บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)