ผู้ถือหุ้น “ VL” กดปุ่มออกวอร์แรนท์ 400 ล้านหน่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมฟรี

ลงวันที่ 23/04/2564

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ ร่วมด้วยนางชุติภา กลิ่นสุวรรณ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (VL-W1) ในจำนวนไม่เกิน 400 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 มีอายุ 2 ปี และมีราคาใช้สิทธิ 0.50 บาทต่อหุ้น พร้อมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 400 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 400 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (VL-W1) ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เมื่อเร็วๆนี้

ข้อมูลจาก
บริษัท มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ในนาม บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL)