VL เดินเครื่องไม่หยุด “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ปี 2019”

ลงวันที่ 18/10/2562 15:40

คุณชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ VL ได้รับประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์แห่งปี 2019” ที่จัดโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในฐานะบุคคลภาคธุรกิจที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน รวมถึงประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม

โดยได้รับพระกรุณาจาก หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งประธานโล่เกียรติยศ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา