รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2566 (F45) 28/02/67 15/08/66
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566 (ตรวจสอบแล้ว) 28/02/67 15/08/66
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3/2566 (F45) 13/11/66 15/08/66
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว) 13/11/66 15/08/66
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2566 (F45) 15/08/66 15/08/66
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) 15/08/66 15/08/66
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1/2566 (F45) 18/05/66 18/05/66
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) 18/05/66 18/05/66

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 28/02/67 28/02/67
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 13/11/66 13/11/66
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2566 15/08/66 15/08/66
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 15/05/66 15/05/66