รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2565 (F45) 23/02/66 23/02/66
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2565 (ตรวจสอบแล้ว) 23/02/66 23/02/66
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3/2565 (F45) 10/11/65 10/11/65
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) 10/11/65 10/11/65
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2565 (F45) 11/08/65 11/08/65
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) 11/08/65 11/08/65
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1/2565 (F45) 25/05/65 25/05/65
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) 23/05/65 23/05/65

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 23/02/66 23/02/66
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 10/11/65 10/11/65
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2565 11/08/65 11/08/65
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 2565 19/05/65 19/05/65