รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) 25/05/65 25/05/65
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) 23/05/65 23/05/65

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 2565 19/05/65 19/05/65