รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2564 (F45) 24/02/65 24/02/65
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 24/02/65 24/02/65
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) 11/11/64 11/11/64
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) 11/11/64 11/11/64
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) 11/08/64 11/08/64
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) 11/08/64 11/08/64
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) 12/05/64 12/05/64
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) 12/05/64 12/05/64

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 24/02/65 24/02/65
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 11/11/64 11/11/64
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 11/08/64 11/08/64
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 12/05/64 12/05/64