รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2563 (F45) 24/02/64 24/02/64
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 24/02/64 24/02/64
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) 11/11/63 11/11/63
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) 11/11/63 11/11/63
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) 13/08/63 13/08/63
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) 13/08/63 13/08/63
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) 13/05/63 13/05/63
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) 13/05/63 13/05/63

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 24/02/64 24/02/64
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 11/11/63 11/11/63
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 13/08/63 13/08/63
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 13/05/63 13/05/63