รายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงิน

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว) 21/02/63 21/02/63
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) 21/02/63 21/02/63
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว) 14/11/62 14/11/62
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 14/08/62 14/08/62
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) 14/08/62 14/08/62
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน 16/07/62 16/07/62
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว) 28/05/62 28/05/62
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 28/05/62 28/05/62

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562 21/02/20 21/02/20
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562 14/11/19 14/11/19
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 14/08/19 14/08/19
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1 สิ้นสุด 31 มี.ค. 2562 28/05/19 28/05/19
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 28/05/19 28/05/19