เกี่ยวกับบริษัท

ภาพรวมบริษัท

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท และต่อมาในปี 2536 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,000,000 บาท โดยเริ่มดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันให้กับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ) จำกัด (มหาชน) โดยใช้เรือ 1 ลำ ซึ่งคือเรือ วี.แอล. 1 ขนาดประมาณบรรทุก 2,148 DWT และในเวลาต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายกองเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการให้บริการขนส่งแก่คู่ค้าที่เป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เชฟรอน บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และในปี 2539 บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ขณะนั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเริ่มประกอบกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับคู่ค้าในต่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทฯ ก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ด้วยทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท บริษัทฯขยายกองเรืออย่างต่อเนื่องจน ณ ปัจจุบัน ปี 2565 บริษัทมีกองเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจำนวน 12 ลำ โดยมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวม 38,922 DWT และมีขนาดถังบรรจุน้ำมัน 39,664 ลูกบาศก์เมตร มีอายุเฉลี่ยกองเรือ 15 ปี

วิสัยทัศน์

บริษัทที่เป็นเลิศด้าน ธุรกิจการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

 1. การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
 2. การให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ และปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
 4. สร้างมูลค่าการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม
 5. การบริหารจัดการ ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจ

โครงสร้างองค์กร

บริษัทมีกองเรือขนส่งสำหรับดำเนินธุรกิจ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์
 • ประธานคณะกรรมการบริษัท
 • กรรมการอิสระ
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายยุทธนา แต่ปางทอง
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานพิจารณาสรรหาและค่าตอบแทน
นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์
 • กรรมการอิสระ
นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
 • กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบ

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา แต่ปางทอง
 • กรรมการ
นายพงษ์ศักดิ์ บันลือธัญลักษณ์
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหาร

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทวีป พานิชาภรณ์
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาว ทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์
 • กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการ

คณะผู้บริหาร

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทวีป พานิชาภรณ์
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาว ทัศนีย์ ถาวรชัยวัฒน์
 • กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายจิตติพงษ์ โมระเสริฐ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ / ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
นายณรงค์เดช บุญสุขวีระวัฒน์
 • ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย / DPA
นางสาวชัชชนิญา ไกรโชติชัย
 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายบริพนธ์ อัคคโพธิกุล
 • ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
นายธเนศ ปรุงเจริญกิจ
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด