เกี่ยวกับบริษัท

ภาพรวมบริษัท

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการขนส่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ โดยเป็นการขนส่งสินค้าทางเรือทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2534 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท และต่อมาในปี 2536 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 6,000,000 บาท โดยเริ่มดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันให้กับ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศ) จำกัด (มหาชน) โดยใช้เรือ 1 ลำ ซึ่งคือเรือ วี.แอล. 1 ขนาดประมาณบรรทุก 2,148 DWT และในเวลาต่อมาบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขยายกองเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการให้บริการขนส่งแก่คู่ค้าที่เป็นผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่อย่างต่อเนื่อง เช่น บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท เชฟรอน บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และในปี 2539 บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจและเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ขณะนั้นค่อยๆ เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงเริ่มประกอบกิจการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ให้กับคู่ค้าในต่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ตั้งแต่นั้นมาบริษัทขยายกองเรืออย่างต่อเนื่องจน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีกองเรือเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจจำนวน 12 ลำ โดยมีน้ำหนักบรรทุกเรือรวมเท่ากับ 35,081 DWT และมีขนาดถังบรรจุน้ำมันเท่ากับ 36,036 ลบ.ม. ทั้งนี้ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท และเรียกชำระแล้วจำนวน 300 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2561 ได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

วิสัยทัศน์

บริษัทที่เป็นเลิศด้าน ธุรกิจการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ทางทะเล ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ

 1. การดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
 2. การให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 3. พัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ ประสบการณ์ และปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
 4. สร้างมูลค่าการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรม
 5. การบริหารจัดการ ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความน่าเชื่อถือ และเป็นที่พึงพอใจ

โครงสร้างองค์กร

บริษัทมีกองเรือขนส่งสำหรับดำเนินธุรกิจ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

พลเรือเอกไกรสร จันทร์สุวานิชย์
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์
 • ที่ปรึกษาบริษัท
นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
น.ส. รักชนก สำเนียงล้ำ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายยุทธนา แต่ปางทอง
 • กรรมการตรวจสอบ
นายวิทยา ภัทรเมธากุล
 • กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ
 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายจรัลพัฒน์ วิศาลสวัสดิ์
 • รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์
 • ที่ปรึกษาบริษัท
น.ส. รักชนก สำเนียงล้ำ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ

นาวาโทสมชาติ วิพิศมากูล
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิทยา ภัทรเมธากุล
 • กรรมการ
นายยุทธนา แต่ปางทอง
 • กรรมการ