การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เม.ย. 64 07/05/64 07/05/64
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 22/04/64 22/04/64
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 22/03/64 22/03/64
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 06/04/64 06/04/64
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 06/04/64 06/04/64
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือเสนอวาระการประชุม 05/11/63 05/11/63
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม VL แบบฟอร์มที่ 1 05/11/63 05/11/63
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ VL แบบฟอร์มที่ 2 และ 3 05/11/63 05/11/63