การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูล อัพเดท ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถูือหุ้นประจำปี 2567 14/12/66 14/12/66
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ 14/12/66 14/12/66
แบบเสนอชื่อบุคคลเพี่อเข้ารับการเลือกตั้ง 14/12/66 14/12/66
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 67 (VL) (แบบฟอร์ม 1) 14/12/66 14/12/66