การใช้สิทธิแปลงวอแรนต์ (รอบ 3) วันที่ 27 ตุลาคม นี้

update 12/10/2022

บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) “VL”

ตามที่บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (VL-W1) หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ” จำนวนทั้งสิ้น 399,999,337 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

*บริษัทขอแจ้งวันใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 คือวันที่ 27 ตุลาคม 2565

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ VL-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นของบริษัทได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ คือ 0.50 บาทต่อหุ้น
2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงใช้สิทธิ
วันที่ 19 ตุลาคม - 26 ตุลาคม 2565
(เฉพาะเวลาทำการ) ระหว่างเวลา 10.00-15.30 น.
3. สถานที่ในการติดต่อในการใช้สิทธิ
บุคคลที่ติดต่อ : คุณอรอุมา ธงสุวรรณ เลขานุการบริษัท
บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 41 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-254-6604 และ 02-254-6605 ต่อ 119
4. ขั้นตอนการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ที่บริษัท ณ สถานที่ติดต่อการใช้สิทธิ ตามข้อ 3 ข้างต้น ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง หรือดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์ของบริษัท www.vltanker.com ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ข้างต้น

Information from
V.L. Enterprise PCL.